Home page

Poštovani,

“Medicinska istraživanja“ je recenzirani naučni časopis Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je prvi put objavljen 1971 godine, dakle, pre tačno pola veka. Časopis „Medicinska istraživanja“ je prvenstveno posvećen publikovanju rezultata naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika Medicinskog fakulteta, kao i drugih naučnika u oblasti biomedicinskih istraživanja. Časopis „Medicinska istraživanja“ objavljuje naučne radove na engleskom jeziku uz sažetak na srpskom jeziku i ima usvojenu politiku otvorenog pristupa (open access). Izlazi tri puta godišnje, dok se u četvrtoj svesci objavljuju sažeci izlaganja na simpozijumu „Stremljenja i novine u medicini“.

U časopisu „Medicinska istraživanja“ se objavljuju originalni i prethodno neobjavljeni radovi:

1. originalni radovi u kojima se prvi put objavljuju rezultati sopstvenih istraživanja;
2. pregledni radovi (Review), kritički i originalno prikazani (sa autocitatima);
3. prikazi bolesnika i slučajeva (Case report).
4. sistematski pregled i meta – analiza
5. naučna kritika, odnosno polemika i osvrti
6. informativni prilog (uvodnik, komentar)
7.prikaz (knjige, naučnog događaja)

Svi članovi uredništva časopisa su posvećeni osiguranju kvaliteta, integriteta i promociji inovativnih izvora informacija zasnovanih na dokazima u cilju dalje promocije časopisa.

Uređivački odbor prima radove pripemljene u skladu sa Uputstvom autorima.

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Prof. dr Olivera Stanojlović


The Latest Publications